o CONCORDII

Ubi Concordia, ibi victoria.

Kde je svornosť, tam je víťazstvo.
 
Svornosť, spolupatričnosť, harmónia, jednota, súlad...
Slová, ktoré vystihujú to čo chceme divadlom dosiahnuť. Harmóniu v duši, pretože Vás chceme zaujať kvalitnými dielami, osobnými výpoveďami clivými i veselými, zasahujúcimi srdcia divákov. 
 
 
Pavel Kyrmezer bol slovenský renesančný dramatik, rodák z Banskej Štiavnice. Okrem dramatickej tvorby sa snažil aj o zjednotenie protestanských cirkví na Morave, čoho dôkazom je aj spis Acta Concordiae z roku 1580 pojednávajúci o spore s Jednotou bratskou, ktorá vystúpila proti jeho náboženským myšlienkam a snahám. 
 
 
 
 
 
 
 
   Concordia, to je aj názov almanachu z roku 1858, ktorý vydával Jozef Viktorin spolu s Jánom Palárikom. Almanach, ktorý chcel zjednotiť národné a kultúrne sily. Palárik pôsobil tiež istý čas ako kaplán v Banskej Štiavnici.
 
 
 
 
 
Naše Divadlo Concordia sídli v Banskej Štiavnici rodisku Pavla Kyrmezera na ulici Jána Palárika a tak sa nám zdalo viac než príhodné, aby nieslo názov reprezezentujúci obe diela s tématikou zjednotenia, nakoľko aj my sa usilujeme o zjednotenie či už miestnych, alebo aj hosťujúcich umelcov.